Logo SIMP

Dyrektor CIR OW SIMP został wybrany do Zarządu TRM-SIMP

W dniu 12 czerwca 2018 r. Krzysztof Niczyporuk Dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP został wybrany na Członka Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP na kadencję 2018-2022.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy przy aktualizacji i tworzeniu ram jakościowych dla Rzeczoznawców SIMP.

foto_szkol_830

Szkolenie z zakresu wycen ruchomości

W dniu 12 maja 2018 r. odbyło się szkolenie z wycen ruchomości – maszyn urządzeń i pojazdów.

Szkolenie poprowadzili:

 1. mgr inż. Wojciech Modliborek – biegły sądowy,  rzeczoznawca SIMP oraz ekspert Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakres wycen dla sektora finansowego m. in. banki, leasingi oraz przy weryfikacji wycen ruchomych składników majątkowych.
 2. dyr. CIR mgr inż. Krzysztof Niczyporuk – biegły sądowy, biegły skarbowy, rzeczoznawca Inspekcji Handlowej, rzeczoznawca SIMP. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen i opinii technicznych na rzecz sektora finansowego oraz prywatnego w tym spraw związanych z ubezpieczeniami i likwidacją szkód ubezpieczeniowych.

Szkolenie zgromadziło liczne grono zainteresowanych tematyką wycen majtku ruchomego tj. osób zajmujących się nieruchomościami i ruchomościami, pracowników banków, leasingów i towarzystw ubezpieczeniowych, osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy SIMP oraz biegłych sądowych, którzy chcieli odświeżyć i rozszerzyć posiadaną wiedzę.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu i zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane przez CIR OW SIMP:

http://cir.ow-simp.pl/szkolenia/

 

RODO GIODO

RODO w pracy biegłego sądowego

Źródło: www.giodo.gov.pl

RODO w pracy biegłego sądowego 

Przepisy o ochronie danych osobowych – wprowadzenie do RODO. 

Termin szkolenia: 16 czerwca  2018 r. godz. 10.00-16.00

Formularz zgłoszeniowy (doc): POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy (pdf): POBIERZ

Koszt szkolenia: 500 zł netto/615 zł brutto (w tym imienny certyfikat oraz lunch). Dla członków SIMP 10% rabatu.

Szkolenie poprowadzi Sędzia SR Zbigniew Miczek – członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Biegłych sądowych
 • Biegłych ad-hoc, ekspertów, rzeczoznawców
 • Kandydatów do pełnienia funkcji biegłego sądowego

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Charakter prawny opinii biegłego w postępowaniu sądowym;
2. Zasady ochrony danych osobowych w prawie UE i prawie krajowym;
3. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów RODO;
4. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych;
5. Obowiązki biegłego w zakresie gromadzenia materiałów związanych
z przygotowaniem opinii
6. Obowiązki biegłego w zakresie przechowywania dokumentacji związanej
z przygotowaniem opinii;

fOTO

Szkolenie z technologii BIM

Termin: 22 marca 2018 r. godz. 10:00-16:00

Technologia BIM (Building Information Modeling) jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijanych innowacji na rynku. Jest ona wykorzystywana przy coraz większej ilości realizowanych inwestycji i staje się powoli standardem przy strategicznych inwestycjach kubaturowych, obiektach przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Kolejne państwa wprowadzają aktualnie standardy oraz wymogi BIM dotyczące projektów publicznych. W tym kierunku podąża także polskie Ministerstwo Infrastruktury, które obecnie jest na etapie realizacji projektów pilotażowych.

To jednodniowe szkolenie pozwoli Państwu na pozyskanie niezbędnych podstaw w zakresie technologii BIM. Pięć warsztatowych modułów pozwoli zarówno na ogólny przegląd przez możliwości i potencjał technologii, jak i na zapoznanie się ze studium przypadku dla konkretnych przykładów zamówień publicznych. Zdobyta na tym szkoleniu wiedza pozwoli na umiejętne wykorzystanie dynamiki zmian na rynku budowlanym oraz skutecznego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych w realizowanych projektach.

Program szkolenia:

 1.  Wprowadzenie od BIM
 2. Pozyskiwanie danych o stanie aktualnym
 3. Tworzenie i wykorzystanie informacji z modeli BIM
 4. Oprogramowanie oraz wymiana informacji
 5. Stan BIM-u w Polsce
Instalacja ciśnieniowa-310 kpc

Zabezpiecz dowody przed postepowaniem sądowym

Zespół biegłych rzeczoznawców Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa świadczy usługi związane z zabezpieczaniem materiału dowodowego na podstawie Art. 310. Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Konieczność wykazania przesłanek z art. 310 k.p.c.:

 • obawa niewykonalności lub znacznego utrudnienia późniejszego przeprowadzenia dowodu;
 • zachodzenie innych przyczyn uzasadniających stwierdzenie istniejącego stanu rzeczy (pobranie próbek, zabezpieczenie materiału porównawczego);

Przykłady sytuacji spełniające przesłanki art. 310 k.p.c.:

 • rzeczy szybko psujące się,
 • konieczność przeprowadzenia prac naprawczych
 • pobranie próbek,
 • zabezpieczenie materiału porównawczego

Wymogi formalne:

 • oznaczenie stron,
 • wskazanie faktów i dowodów,
 • przyczyny uzasadniające potrzebę przeprowadzenia dowodów,
 • uiszczenie zaliczki na koszty opinii biegłego,
 • wskazanie gotowości przez biegłego.

Zespół biegłych rzeczoznawców Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP świadczy usługi zabezpieczania materiału dowodowego na podstawie art. 310 k.p.c..

W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt.

prawo-sąd-300x300

NOWA USTAWA O BIEGŁYCH SĄDOWYCH – CZY JUŻ W 2018 ROKU?

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Biura Legislacji Kancelarii Sejmu pt. „Informacja prawna dotycząca wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli – funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości” z dnia 3 lutego 2017 r..

Z informacji Biura Legislacji możemy dowiedzieć się jaki jest stan funkcjonowania biegłych sądowych oraz jakie są propozycja zmian, które w bezpośredni sposób ułatwią współpracę wymiaru sprawiedliwości z biegłymi oraz poprawią efektywność systemu doboru biegłych.

Istotne propozycje to m. in:

 • przyznanie biegłym ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym,
 • zmiany w zakresie oceny kompetencji biegłych oraz podniesienie poziomu weryfikowania biegłych,
 • nałożenie na biegłych obowiązku prowadzenia rejestrów z danymi o sporządzonych opiniach do czasu powstania centralnej elektronicznej listy,
 • wprowadzenie obowiązku ukończenia przez biegłego szkolenia z zakresu przepisów dotyczących stanu biegłego, jego praw i obowiązków w procesie oraz zasad przeprowadzenia dowodu z opinii.

Niestety rekomendacje NIK oraz informacja Biura Legislacji Kancelarii Sejmu nie wskazują na planowane zmiany w wynagrodzeniach biegłych.

Zapraszamy do zapoznania się z całym opracowaniem pod: INFORMACJA BIURA LEGISLACJI KANCELARII SEJMU

 

 

Szkolenie rzecz 830 v2

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wycen maszyn, urządzeń i pojazdów!

Szkolenie skierowane jest do pracowników banków, leasingów, sektora finansowego, prawnego oraz firm ubezpieczeniowych zajmujących się lub mających kontakt z wycenami maszyn i urządzeń oraz pozostałego majątku ruchomego.

Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia związane z podstawami wycen, aspektami weryfikacji oraz metodologii szacowania mienia ruchomego.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 12 maja 2018r. w godz. 10:00 – 16:00.
 Koszt szkolenia: 500 netto,- zł (615 zł brutto).

Koszt szkolenia zawiera: udział uczestnika, poczęstunek oraz imienny certyfikat.
Szkolenie poprowadzą doświadczeni rzeczoznawcy i biegli sądowi, będący jednocześnie ekspertami Centrum Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Udział w szkoleniu umożliwia również podjęcie współpracy z Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz zdobycie uprawnień rzeczoznawcy SIMP.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cir@ow-simp.pl lub fax 22-827-02-44.

Formularz zgłoszeniowy: format DOCformat PDF

 

Więcej informacji pod nr tel.: 22 827 02 44; 691 088 597 lub e-mail: cir@ow-simp.pl


Oferta szkoleniowa Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP znajduje się w zakładce Szkolenia

CIR

8. Forum Rozwoju Mazowsza

Współpraca, rozwój, wdrażanie – 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie

Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? W jaki sposób tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego? O tym będzie 8. Forum Rozwoju Mazowsza organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – już 25-26 października na Stadionie Legii w Warszawie. Tegoroczna edycja to 10 debat, kilkadziesiąt prezentacji i warsztatów, podczas których swoimi doświadczeniami podzieli się ponad 80 ekspertów reprezentujących administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Udział w forum jest bezpłatny, wymagane jest jednak dokonanie zgłoszenia przez stronę www.forumrozwojumazowsza.eu.

Ósmej już edycji Forum Rozwoju Mazowsza przyświecać będą trzy hasła – współpraca, rozwój i wdrażanie, bez czego trudno mówić o wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki. Będzie to kilkanaście godzin poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji projektów samorządowych, biznesowych, a także rozwijających kapitał ludzki i społeczny Mazowsza. Forum to nie tylko trendy i kierunki rozwoju, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Podczas pierwszego dnia zastanowimy się, w jaki sposób integrować usługi na poziomie miast i całych regionów z korzyścią dla mieszkańców, ale też samorządów i biznesu. Zgłębimy tajniki współpracy z wykonawcami i partnerami projektowymi. Podzielimy się doświadczeniami w zakresie zwiększania innowacyjności biznesu oraz współpracy firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z korporacjami. Forum to także koncentracja na rozwoju rynku zatrudnienia i animowaniu lokalnych społeczności, bez czego trudno wyobrazić sobie miasto przyjazne dla mieszkańców. Będzie to też czas na przegląd aktualnych i planowanych konkursów o unijne dofinansowanie.

Drugiego dnia samorządy pokażą, jak tworzyć warunki sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy. Wskażemy rozwiązania sprzyjające zwiększaniu jakości życia mieszkańców w efekcie współpracy różnych podmiotów. Nie zabraknie także głosów eksperckich w obszarze finansowania projektów biznesowych i tworzenia ekosystemu wsparcia innowacyjności.

 

Partnerzy wydarzenia i przestrzeń wystawiennicza

Oprócz debat i prezentacji na uczestników wydarzenia czeka cała przestrzeń wystawiennicza współtworzona przez ponad 50 podmiotów reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, a także sektor naukowy i pozarządowy. Będzie to miejsce zarówno bardzo praktycznych warsztatów, jak i indywidualnych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów na przyszłość.

Spotkajmy się podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konieczne jest jednak dokonanie rejestracji. Do dyspozycji uczestników będzie również bezpłatny parking.

Organizator wydarzenia:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Patronaty honorowe:

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Partnerzy wydarzenia:

Miasto Płock, Miasto Radom, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa, Warszawa Targówek, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, CEZAMAT, techBrainers, Kampus+, Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Agencja Rozwoju Mazowsza SA, Fundacja UNIMOS, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Investment Service Center, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa SIMP, EuroInversia, Fundacja Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Pracownia Gier Szkoleniowych, Sharpeo, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Kancelaria Liderio, Instytut Biologii Doświadczalnej Nenckiego PAN, Linetech, Ergo Design, Rebelia Media, Stowarzyszenie 4 Krajobrazy, Barter Klub.

 

Forum jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

wspolpraca

Klienci oraz współpracujące instytucje i organizacje.

Współpracujące instytucje i organizacje:

 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Instytut Lotnictwa
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny
 • Instytut Optyki Stosowanej
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Inspekcja Handlowa
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Federacja Konsumentów
 • Rzecznik Praw Konsumenta
 • Polskie Lobby Przemysłowe
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Klienci:

 • Leasing Handlowy
 • Certes Sp. z o.o.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polskie Koleje Państwowe
 • Urząd Skarbowy w Płocku
 • Urząd Celny w Warszawie
 • E&T Experts and Technologies Sp. z o.o.
 • Europol Gaz S. A.
 • Kajima Poland Sp. z o.o.
 • Samodzielny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy
 • Centrum Poligrafii DL Sp. z o.o.
 • IKB Leasing Polska Sp. z o.o.
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
 • Złote Lwy Sp. z o.o.
 • Nowakowski Gorąco Polecam Sp. z o.o.
 • Orient Decor Sp. z o.o.
 • Syntecode Sp. z o.o.
 • Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Izba Skarbowa w Warszawie
 • Klar & Motors