FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby przejęcia lub połączenia przedsiębiorstw,
 2. Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), akcji lub udziałów na potrzeby oszacowania wartości aportu,
 3. Wycena spółki na potrzeby sprawozdawcze, związane np. z ewidencją wartości godziwej posiadanych akcji lub udziałów spółki zależnej lub stowarzyszonej,
 4. Wycena spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i oszacowaniem wartości emitowanych akcji lub udziałów, a także wycena spółki w związku
  z pozyskaniem inwestora kapitałowego,
 5. Wycena pakietu mniejszościowego akcji lub udziałów związana z wykupem (umorzeniem akcji/udziałów) wspólników mniejszościowych, także w przypadku wykupu przymusowego,
 6. Wycena przedsiębiorstwa przejętego, w ramach testu na utratę wartości firmy przeprowadzonego zgodnie z MSR 36,
 7. Wycena przedsiębiorstwa w sytuacjach konfliktowych, w związku z podziałem przedsiębiorstwa (wycena ZCP) lub na potrzeby procesowe

WYCENY AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH

 1. Wyceny znaku towarowego (marki) w celu sprzedaży,
 2. Wyceny licencji, w tym na potrzeby dokumentacji cen transferowych,
 3. Wnoszenie znaku towarowego aportem (w tym wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej znak towarowy),
 4. Ustanawianie zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania,
 5. Przeprowadzanie testów zgodnie z wymogami MSR 36 oraz KSR 4,
 6. Ustalanie wartości zasobów niematerialnych na potrzeby sporządzania bilansu zbywczego zgodnie z art. 65 ksh.
 7. Wycena know-how,
 8. Wycena technologii,
 9. Wycena patentu,
 10. Wycena praw autorskich,
 11. Wycena wartości niematerialnych wnoszonych aportem

ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWE

 1. Biznes plany, analizy biznesowe, studia wykonalności,
 2. Niezależny przegląd Biznesu (IBR),
 3. Plany restrukturyzacyjne,
 4. Analizy finansowe dla potrzeb dotacji, kredytów, pozyskania inwestora,
 5. Opracowania dla wewnętrznych potrzeb przedsiębiorców np. w celu zbadania opłacalności inwestycji biznesowej w formie wielowariantowych symulacji finansowych opracowywanych dla różnych strategii, pozwalających na wybór optymalnych rozwiązań,
 6. Ocena zagrożenia niewypłacalnością i rekomendacje czynności niezbędnych do restrukturyzacji, przywrócenia płynności i rentowności oraz zaspokojenia wierzycieli,
 7. Ekonomiczna oceny stanu niewypłacalności: restrukturyzacja, upadłość, odpowiedzialność osobista osób zarządzających w postępowaniach karnych, zakazowych i odszkodowawczych (posiadam niezbędne uprawnienia do sporządzania opracowań w tym zakresie)

Skontaktuj się z  Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa w celu uzyskania szczegółowych informacji – kontakt.