Szkolenie biegłych sądowych i rzeczoznawców ds budownictwa

Zapraszamy na szkolenie:

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

Termin szkolenia: 25 marca 2022 roku godz. 9.00-16.00 

Miejsce: ul. Czackiego 3/5 (Warszawski Dom Technika NOT)

Program szkolenia <POBIERZ> formularz zgłoszeniowy <POBIERZ>


CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN PRZEZ BIEGŁEGO SĄDOWEGO
I RZECZOZNAWCY W SPRAWACH BUDOWLANYCH

 1. Przygotowanie oględzin w sprawach budowlanych:
  • zgromadzenie dokumentacji;
  • właściwy dobór pory roku oraz pory dnia na przeprowadzenie oględzin;
  • uzyskanie ewentualnych pozwoleń (przepustek) lub dokonanie zgłoszeń;
  • zawiadomienie sądu i stron (pełnomocników) o terminie i miejscu oględzin;
  • zabezpieczenie miejsca oględzin, przestrzeganie zasad BHP przez osoby uczestniczące w oględzinach (sędzia, protokolant, strony i ich pełnomocnicy);
 2. Przeprowadzenie oględzin:
  • przedstawienie uczestnikom zakresu czynności;
  • dokonania oględzin, pobranie próbek z podziałem na materiał badawczy i porównawczy;
  • dokumentacja fotograficzna, dokumentacja video, zapisy odczytów urządzeń pomiarowych;
  • pomoc w sporządzeniu protokołu sądowego z oględzin;
 3. Sprawozdanie biegłego/rzeczoznawcy z oględzin jako materiał wyjściowy do sporządzenia opinii.  

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Okuń – rzeczoznawca budowlany


CZĘŚĆ DRUGA

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO Z ZAKRESU SPRAW BUDOWLANYCH

(SPRAWY CYWILNE I KARNE)

 1. Zagadnienia wstępne: rodzaje biegłych, przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii biegłego.
 2. Dobór specjalizacji biegłego do przedmiotu opiniowania:
  • zagadnienia przygotowania procesu budowlanego (urbanistyka
   i zagospodarowanie przestrzenne, badania geologiczne i wodne, geodezja
   i kartografia, ochrona środowiska, prace projektowe)
  • przebieg procesu budowlanego pod kątem obowiązków administracyjnych
   i cywilnych uczestników procesu budowlanego;
  • jakość wykonanych prac, jakość zastosowanych materiałów;
  • wycena wykonanych prac;
  • zasady BHP na budowie; 
 3. Postanowienie w przedmiocie dowodu z opinii biegłego;
 4. Metodologia sporządzania opinii w sprawach budowlanych;
 5. Ocena opinii, zarzuty do opinii, opinia uzupełniająca;
 6. Przesłuchanie biegłego, konfrontacja biegłych;
 7. Zasady wynagradzania biegłego sądowego, prawidłowe uzasadnienie wniosku o przyznanie kosztów oraz weryfikacja karty pracy i rachunku;
 8. Zasady zwrotu wydatków biegłego sądowego, kwalifikacja kosztów, weryfikacja przedstawianych wydatków, zaliczka na wydatki;
 9. Pozostałe zagadnienia:
  • obowiązki biegłego w zakresie ochrony danych osobowych;
  • powtórne wykorzystanie sporządzonej opinii do innych postępowań;
  • wykorzystanie informacji uzyskanych w toku opiniowania do własnych prac badawczych;
  • psychologiczne aspekty pracy biegłego sądowego.

Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek

Program szkolenia <POBIERZ> formularz zgłoszeniowy <POBIERZ>

Zapraszamy rzeczoznawców, biegłych sądowych, kandydatów na biegłych sądowych, ekspertów z zakresu budownictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *